Polityka prywatności sklepu internetowego ewelding.pl

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera określenie przyjętych przez:

Metalweld Fiprom Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu pod adresem ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121478, NIP 646-00-14-260, REGON 271898531, www.metalweld.pl, tel. 32/2977550-51, e-mail: poczta@metalweld.pl oraz sklep@ewelding.pl

zasad przetwarzania danych, w tym danych osobowych Użytkownika korzystającego ze Sklepu internetowego ewelding.pl.

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego przez przeglądarki internetowe. 

Polityka prywatności jest także wyrazem dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika korzystającego z usług oferowanych przez Sklep internetowy. Ponadto niniejszy dokument stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 12 i w zw. z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie RODO) zgodnie, z którym informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Metalweld Fiprom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu pod adresem ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121478, NIP 646-00-14-260, REGON 271898531, www.metalweld.pl, tel. 32/2977550-51, e-mail: poczta@metalweld.pl (dalej w skrócie Administrator);

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania zawartej przez Państwa z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży. Ponadto dane osobowe przetwarzane będą do podjęcia przez Administratora niezbędnych działań na Państwa żądanie na etapie przed zawarciem przez Państwa umowy z Administratorem;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak dokonywanie rozliczeń finansowych i rachunkowych, w tym wystawienie  dokumentów księgowych;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń przez Administratora oraz przekazywanie Państwu informacji handlowych przez Administratora.

3) W przypadku danych osobowych, które Administrator pozyskał od innego podmiotu, aniżeli osoby, której dane osobowe dotyczą, Administrator informuje, iż Administrator dane osobowe w takiej sytuacji pozyskuje od swojego kontrahenta, będącego pracodawcą lub zleceniodawcą osoby, której dane osobowe dotyczą i przetwarza wówczas dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa pracodawcy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu.

4) Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, takie jak pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi księgowe, rachunkowe, prawne, finansowe, zapewniające obsługę techniczną i teleinformatyczną na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak także organy i instytucje, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto odbiorcami Państwa danych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi organizacyjne takie jak banki, placówki pocztowe, spedytorzy czy kurierzy.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. Przekazanie Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa umowy i wyłącznie w przypadku, gdy państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia wymagane przepisami RODO stopień ochrony danych osobowych.

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez Administratora przez okres trwania zawartej przez Państwa umowy z Administratorem, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz przez okres 30 dni od dnia zakończenia tej umowy. Niezależnie od powyższego Administrator będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych także po zakończeniu obowiązywania umowy i po w/w terminie od dnia zakończenia umowy, na podstawie realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu w celu przekazywania Państwu informacji handlowych lub ochrony przed roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej i rachunkowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

8) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Dodatkowo, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane przez  Administratora dla celów marketingu bezpośredniego lub w ramach innego usprawiedliwionego interesu Administratora, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli.

9) W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy przez Administratora, a także z uwagi na gwarancję ochrony uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ze względów rachunkowych, podatkowych oraz dla obsługi, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową. Odmowa lub brak podania przez Państwa danych osobowych w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

11) Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

12) Administrator obowiązany jest zapewnić wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

13) Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: poczta@metalweld.pl lub sklep@ewelding.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Sklepie internetowym. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora list polecony zawierający takie żądanie.

14) Do prawidłowego wykonania usługi Administrator gromadzi od Użytkownika następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- adres IP Użytkownika,
- adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej,
- numer NIP,
- numer telefonu,
- numer konta bankowego.

15) Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.

Informacja o przetwarzaniu i zabezpieczeniu innych danych Użytkownika:

W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator gromadzi logi Sklepu internetowego. Istnieje możliwość powiązania logów z danymi osobowymi Użytkowników. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. 

Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności. 

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron.

Niektóre obszary i funkcje Sklepu internetowego mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. 

Cookies

Strona Sklepu internetowego korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).

Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej. 

Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony. 

Pliki cookies podmiotów trzecich

Na stronie Sklepu internetowego wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej:

Google Analytics firmy Google – więcej informacji można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy

Pliki Cookies stosowane na stronie internetowej ewelding.pl nie przechowują danych osobowych. 

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. 

Obowiązek informacyjny - formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość za pomocą Formularza Kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Kontaktowym przez Metalweld Fiprom Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu pod adresem ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec, KRS 0000121478, www.metalweld.pl, tel. +48 (32) 297 75 50, e-mail: rodo@metalweld.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, jeżeli chcecie Państwo uzyskać odpowiedź na pytanie zawarte w Formularzu Kontaktowym. Na podstawie zgody udzielonej w ten sposób nasza firma będzie przetwarzać Państwa dane jako Administrator Danych Osobowych w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, jednak jeśli zgoda zostanie wycofana przed udzieleniem przez Administratora odpowiedzi na zapytanie zawarte w Formularzu Kontaktowym, odpowiedź nie zostanie Państwu udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez Administratora do czasu udzielenia Państwu odpowiedzi lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Po udzieleniu Państwu odpowiedzi, jak także w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno przed jak i po udzieleniu odpowiedzi, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych na podstawie realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu w celu ochrony przed roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi wsparcia teleinformatycznego na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane przez  Administratora w ramach usprawiedliwionego interesu Administratora, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli. 

W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. 

Obowiązek informacyjny - newsletter

Aktywując swoją wolę otrzymywania informacji handlowych i wiadomości marketingowych (usługa newsletter) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w elektronicznej aktywacji usługi newsletter przez Metalweld Fiprom Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu pod adresem ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec, KRS 0000121478, www.metalweld.pl, tel. +48 (32) 297 75 50, e-mail: rodo@metalweld.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje handlowe i wiadomości marketingowe (korzystać z usługi newsletter). Na podstawie zgody udzielonej w ten sposób nasza firma będzie przetwarzać Państwa dane jako Administrator Danych Osobowych w celu przekazywania Państwu treści handlowych i marketingowych. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, jednak jeśli zgoda zostanie wycofana, usługa newsletter zostanie wobec Państwa rozwiązana i nie będziecie Państwo otrzymywać treści handlowych i marketingowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez Administratora na czas świadczenia na Państwa rzecz usługi newsletter lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Po zaprzestaniu świadczenia na Państwa rzecz usługi newsletter, jak także w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych na podstawie realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu w celu ochrony przed roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi wsparcia teleinformatycznego na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane przez  Administratora w ramach usprawiedliwionego interesu Administratora, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli. 

W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.