Regulamin sklepu internetowego ewelding.pl

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Metalweld Fiprom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121478, posiadająca NIP: 646-001-42-60, posiadająca REGON: 271898531, www.metalweld.pl, posiadająca do kontaktu adres e-mail: sklep@ewelding.pl, telefon: +48 (32) 297 75 89, ustala niniejszy regulamin (Regulamin).

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego ewelding.pl.

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://ewelding.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w dowolnym momencie.

Sprzedawca informuje, że każde korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do jego systemu informatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby do tego nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń każdy użytkownik powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe oraz zaporę sieciową typu firewall.

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

Sprzedawca – Metalweld Fiprom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121478, posiadająca NIP: 646-001-42-60, posiadająca REGON: 271898531, www.metalweld.pl, posiadająca do kontaktu adres e-mail: sklep@ewelding.pl,

Sklep internetowy – serwis działający pod adresem https://ewelding.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym zawierania umów sprzedaży Towarów udostępnionych tam przez Sprzedawcę,

Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43¹ kodeksu cywilnego, który korzysta ze Sklepu internetowego,

Konto – wydzielona przestrzeń Sklepu internetowego udostępniona Kupującemu po Aktywacji, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Kupujący, umożliwiająca korzystanie Kupującemu ze Sklepu internetowego,

Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta,

Login – adres e-mail Kupującego, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Konta,

Baza Kont – zbiór danych, w tym danych osobowych Kupujących, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Sprzedawcę,

Aktywacja – bezpłatne prawo do korzystania ze Sklepu internetowego przez okres i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, skutkujące zawarciem umowy o świadczenie usługi internetowej,

Towar – towar udostępniony przez Sprzedawcę podlegający sprzedaży w ramach Sklepu internetowego,

Cena – cena wyrażona w złotych polskich za Towar w ramach sprzedaży w Sklepie internetowym,  podana w opisie Towaru,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego zawarta przez Sprzedawcę oraz Kupującego w ramach Sklepu internetowego realizująca Zamówienie Kupującego,

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną – bezpłatna umowa umożliwiająca Kupującemu korzystanie ze Sklepu internetowego w ramach posiadanego przez niego aktywnego Konta zawarta od momentu Aktywacji Konta do czasu jego likwidacji lub usunięcia (m. in. przeglądanie Towarów i innych treści witryny Sklepu internetowego, kierowanie zapytań lub zgłoszeń do Sprzedawcy),

Zamówienie – złożenie przez Kupującego odpłatnego elektronicznego zamówienia na Towary w ramach Sklepu internetowego na Koncie Kupującego, obejmującego oświadczenie woli Kupującego, zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określającego w szczególności rodzaj i ilość Towaru,

Dane – dane Kupującego, w tym dane osobowe, wprowadzone przez Kupującego do Konta lub Zamówienia.

§ 2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego

1. W celu możliwości poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego przez przeglądarki internetowe koniecznym jest posiadanie przez Kupującego co najmniej jednego z urządzeń: 

a) Komputer, komputer osobisty, desktop z zainstalowaną aktualną wersją jednej z przeglądarek:

  • Google Chrome;
  • Mozilla Firefox;
  • Microsoft Edge;
  • dla komputera Mac OS przeglądarka Safari.

b) Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:

  • Android 4.4 i kolejne – z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome;
  • iOS 9.2 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari.

2. Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies.

3. Wymagane są także:

  • dostęp do Internetu;
  • posiadanie i dostęp do aktywnego konta e-mail,
  • posiadanie aktywnego numeru NIP,
  • posiadanie statusu aktywnego przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

4. Sprzedawca stwierdza, że Sklep internetowy może działać poprawnie również i w innych przeglądarkach, ale Sprzedawca nie może tego zagwarantować. Wobec tego, Kupujący może korzystać z innych przeglądarek, ale w takim wypadku Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Sklepu internetowego oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tego powodu. 

§3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną, zawarcie i przedmiot Umowy sprzedaży w ramach Sklepu internetowego

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego są skierowane i dostępne wyłącznie dla Kupujących będących aktywnymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43¹ kodeksu cywilnego (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową) – business-to-business. Umowa sprzedaży jest zawierana przez Kupującego wyłącznie w bezpośrednim celu związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Kupującego, a treść Umowy sprzedaży posiada dla Kupującego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oraz zakup Towarów w ramach Sklepu internetowego wymagają dokonania przez Kupującego uprzedniego zgłoszenia elektronicznego celem Aktywacji Konta i akceptacji niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami. Sprzedawca wówczas automatycznie generuje Konto dla Kupującego, co skutkuje zawarciem na czas nieoznaczony Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

3. Podane przez Kupującego dane podczas Aktywacji i utworzenia Konta, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie świadczenia usługi Kupujący zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych, w każdym przypadku ich zmiany. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia lub informacje wysłane do Kupującego przez Sprzedawcę na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.

4. Kupujący może posiadać tylko jedno Konto powiązane z jednym numerem NIP.

5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną umożliwia Kupującemu całodobowo przez 7 dni w tygodniu bezpłatnie korzystanie ze Sklepu internetowego (m. in. przeglądanie Towarów i innych treści witryny Sklepu internetowego, kierowanie zapytań lub zgłoszeń do Sprzedawcy).

6. Umowa sprzedaży w ramach Sklepu internetowego zostaje zawarta poprzez złożenie przez Kupującego elektronicznego Zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę przesłanego Kupującemu. 

7. Przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży jest sprzedaż polegająca na zobowiązaniu Sprzedawcy do przeniesienia na Kupującego własności i wydania Kupującemu Towaru oraz na zobowiązaniu Kupującego do odebrania Towaru i zapłaty na rzecz Sprzedawcy Ceny.

8. Umowa sprzedaży w ramach Sklepu internetowego zostaje zawarta na poczet sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia Kupującego (wybranych przez Kupującego w opcji „do koszyka”). Jedno Zamówienie może obejmować kilka Towarów, chyba że Sprzedawca w ramach Sklepu internetowego wyznaczył limit ilościowy lub kwotowy co do jednego Zamówienia. Złożenie przez Kupującego kolejnego Zamówienia oznacza zawarcie kolejnej Umowy sprzedaży. 

9. Kupujący chcąc zrezygnować z korzystania ze Sklepu internetowego może w każdym czasie złożyć do Sprzedawcy za pomocą wiadomości e-mail (na adres: sklep@ewelding.pl) wniosek o usunięcia swojego Konta, co skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną i uniemożliwi Kupującemu korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym zawierania Umowy sprzedaży.

10. Sprzedawca może usunąć Konto Kupującego w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu (po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu) lub w przypadku odnotowania przez Sprzedawcę braku aktywności Kupującego w ramach Sklepu internetowego przez okres 24 miesięcy, co skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną i uniemożliwi Kupującemu korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym zawierania Umowy sprzedaży.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji Sklepu internetowego, a także zaprzestania prowadzenia działalności, przeniesienia praw do Sklepu internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

12. W ramach Sklepu internetowego istnieje możliwość otrzymywania przez Kupującego od Sprzedawcy elektronicznych wiadomości marketingowych i informacji handlowych związanych z działalnością Sprzedawcy i oferowanymi przez niego Towarami (usługa newsletter) na podany przez Kupującego na Koncie adres poczty elektronicznej. W tym celu Kupujący musi wyrazić swoją chęć i zgodę na świadczenie usługi newsletter poprzez aktywowanie wyznaczonego w tym celu pola w ramach Sklepu internetowego. Usługa newsletter aktywowana jest wówczas na czas nieoznaczony. Kupujący jest uprawniony w każdym czasie w formie elektronicznej zrezygnować i odwołać swą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, co spowoduje, że usługa newsletter rozwiązuje się.

13. W ramach Sklepu internetowego istnieje możliwość dobrowolnego skorzystania przez Kupującego z interaktywnego formularza kontaktowego umożliwiającego kierowanie do Sprzedawcy wiadomości lub zapytań. Usługa udostępnienia Kupującemu formularza kontaktowego zawierana jest w momencie skorzystania przez Kupującego z formularza i rozwiązuje się z momentem otrzymania odpowiedzi od Sprzedawcy.

§4. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

1. Sprzedawca wszelkie informacje (m. in. parametry techniczne, użytkowe, Cena, termin dostawy) na temat Towaru umieszcza w jego opisie w ramach Sklepu internetowego.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Towarów nowych, o wysokiej jakości i wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzonych do obrotu.

3. Sprzedawca w wyniku zawarcia Umowy sprzedaży zobowiązany jest przenieść na Kupującego własność zakupionego przez niego Towaru i wydać mu ten Towar.

4. Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia Kupującego bez zbędnej zwłoki potwierdza Kupującemu w sposób elektroniczny przyjęcie jego Zamówienia do realizacji.

5. Wydanie Kupującemu kompletnego pod względem jakości i ilości Towaru następuje po zawarciu Umowy sprzedaży i zapłacie przez Kupującego całej Ceny - w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Towaru, poprzez dostawę Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu przez Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pomocą przewoźnika trudniącego się zawodowo przewozem danego rodzaju. 

6. Do Towaru Sprzedawca załącza odpowiednią dokumentację dotyczącą zakupionego Towaru (m. in. fakturę VAT, certyfikaty, atesty).

7. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia złożonego przez Kupującego, powodujących, że termin dostawy może ulec wydłużeniu (w porównaniu do terminu dostawy ujętego w opisie Towaru), Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o wydłużeniu terminu dostawy Towaru.

8. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem Kupującego przewidziany jest różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród tam przewidzianych.

9. Dowodem wydania Towaru jest list przewozowy.

10. Sprzedawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić odpowiednie opakowanie Towaru, zapewniające jego nienaruszalność i zgodność z jego właściwościami.

11. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy Towaru znajduje się w opisie Towaru.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania przewoźnika.

13. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku braku zamówionego Towaru na magazynie Sprzedawcy lub z innych przyczyn powodujących, że Sprzedawca nie może sprzedać Towaru, Sprzedawca jest uprawniony odmówić przyjęcia Zamówienia Kupującego do realizacji, co powoduje, że Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, a Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

14. Sprzedawca po zawarciu Umowy Sprzedaży zobowiązany jest wystawić Kupującemu fakturę VAT. Faktura VAT obejmuje Cenę oraz koszt dostawy.

15. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatności za co najmniej jedną fakturę VAT, Sprzedawca – poza uprawnieniem do dochodzenia zaległej zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie lub odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych - może powstrzymać się z realizacją kolejnych Zamówień Kupującego złożonych w ramach Sklepu internetowego, w tym rozwiązać w trybie natychmiastowym zawarte, a niezrealizowane Umowy sprzedaży, a Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Kupującego w Zamówieniu, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub błędnego adresu odbioru.

17. Gwarancja Sprzedawcy na Towar przysługuje, jeśli wynika to z opisu Towaru w ramach Sklepu internetowego, wówczas podany jest jej zakres i czas trwania.

§5. Prawa i obowiązki Kupującego

1. Kupujący w wyniku zawarcia Umowy sprzedaży zobowiązany jest odebrać zakupiony Towar oraz zapłacić na rzecz Sprzedawcy Cenę Towaru wraz z należnym podatkiem VAT w aktualnej stawce.

2. Zakłada się, że Zamówienia dokonuje jedynie sam Kupujący lub osoba należycie umocowana do działania w imieniu i na rzecz Kupującego.

3. Zapłata Ceny następuje – przed wydaniem przez Sprzedawcę Towaru (przedpłata) – w zależności od wyboru Kupującego: zwykłym przelewem bankowym, za pomocą karty kredytowej lub bezpośrednio w ramach Sklepu internetowego przelewem on-line po zakończeniu zakupów i przekierowaniu Kupującego do płatności w systemie bankowym Kupującego.

4. Płatność Ceny następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w ramach Sklepu internetowego, opisie Towaru lub miejscu wyznaczonym do płatności on-line.

5. Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy faktur VAT bez podpisu, ich duplikatów lub korekt drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego na jego Koncie.

7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi  przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

8. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towar za Kupującego jest należycie upoważniona przez Kupującego do odbioru Towaru i podpisania dowodu dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

9. Kupujący po otrzymaniu Towaru zobowiązany jest sprawdzić jego stan.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub ubytków podczas odbioru Towaru, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.

10. W razie nieodebrania przez Kupującego zakupionych Towarów, Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę sprzedaży w trybie natychmiastowym. Kupujący jest wówczas zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Towarów przez Kupującego zgodnie z Umową sprzedaży.

11. Reklamacja dotycząca Towarów z tytułu rękojmi, o której mowa w kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.

§6. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Reklamacja Kupującego dotycząca usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego winna zostać przesłana Sprzedawcy w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy lub w drodze mailowej na adres e-mail: sklep@ewelding.pl i określać co najmniej:

a) dane Kupującego, umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;

b) uwagi Kupującego;

c) przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację Kupującego;

2. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub na adres e-mail Kupującego (w zależności od tego w jakiej formie Kupujący złoży reklamację), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Sprzedawcy przez podmioty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, bądź podmioty działające na rzecz Sprzedawcy, jako podwykonawcy, Sprzedawca przesyła Kupującemu w terminie 7 dni, informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia przez Sprzedawcę tych okoliczności.

3. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Sprzedawcy biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

§7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Sprzedawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Kupującego do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.

2. Sprzedawca nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Kupującego korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Kupującego odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Loginu i Hasła lub udostępnieniem przez Kupującego Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.

4. Sprzedawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Kupującego w ramach Sklepu internetowego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konserwacji i aktualizacji Sklepu internetowego, w czasie którego Sklep internetowy może być niedostępny dla Kupujących. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w działaniu Sklepu internetowego.

§8. Bezpieczeństwo Danych powierzonych Sprzedawcy w związku ze świadczeniem usług w ramach Sklepu internetowego

1. Kupujący jest dysponentem wszelkich Danych wprowadzonych przez Kupującego do swojego Konta oraz do złożonego Zamówienia. 

2. Wszystkie Dane osobowe wprowadzone do Konta i poszczególnych Zamówień będą przechowywane przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

3. Sprzedawca zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał Danych wprowadzonych przez Kupującego, co nie dotyczy jednak Danych niezbędnych do wykonania Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży, które zgodnie z przepisami prawa, Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.

4. Wszystkie Dane przechowywane przez Sprzedawcę będą chronione i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych współpracowników Sprzedawcy). 

5. Dane Kupującego będą przechowywane przez Sprzedawcę na serwerach w ramach profesjonalnej usługi hostingu VPS, znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych zgodnie z najlepszymi praktykami i posiadaną wiedzą techniczną. Codziennie tworzone są kopie bezpieczeństwa Danych na niezależny nośnik, w celu dodatkowego zabezpieczenia przed ich utratą. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowywania kopii bezpieczeństwa Danych z ostatnich 30 dni.

6. Wszystkie Dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

7. Dane wprowadzane przez Kupującego są bezpowrotnie kasowane, bez możliwości ich odzyskania, po upływie 30 dni od usunięcia Konta Kupującego lub likwidacji Sklepu internetowego przez Sprzedawcę. Na żądanie Kupującego Dane mogą być skasowane przed upływem w/w terminu, ale nie wcześniej niż do czasu wykonania ostatniej Umowy sprzedaży zawartej przez Kupującego i Sprzedawcę oraz upływu terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy, jak także upływu terminów na wykonanie wszelkich obowiązków prawnych Sprzedawcy związanych z Umową sprzedaży.

8. Kupujący ma możliwość korzystania ze Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku. Kupujący odpowiada za treść Danych wprowadzonych do Sklepu internetowego. Zabronione jest umieszczanie przez Kupującego w zasobach Sklepu internetowego materiałów niedozwolonych prawem oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania lub upośledzania działania Sklepu internetowego, podejmowania prób wykradania danych innych Kupujących, umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości, oraz podejmowania innych podobnych działań. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę prób podejmowania przez Kupującego tego typu działań, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta takiego Kupującego, usunięcia materiałów umieszczonych niezgodnie z prawem, oraz poinformowania o tych działaniach organów ścigania.

§9. Postanowienia końcowe.

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz Umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowie sprzedaży zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeksu cywilnego.

2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki:

- Załącznik nr 1 – Polityka prywatności

3. Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Zmiany będą komunikowane Kupującym przy pomocy strony internetowej: ewelding.pl Regulamin w zmienionej treści od momentu publikacji w wersji zmienionej będzie obowiązywał Kupującego dopóki Kupujący nie zażąda usunięcia swojego Konta.

4. Spory wynikłe na tle świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umów sprzedaży Sprzedawca i Kupujący w pierwszej kolejności rozstrzygają w sposób polubowny. Spory sądowe rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy wedle siedziby Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 maja 2020 r.